دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391

حرف دل یا درد دل

حرف دلت رو امروز بزن اگه امروز گفتی نامش میشه  

؛حرف دل؛  

اگه نگفتی فردا میشه  

؛درد دل؛