شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1391

غرق شدن

آنچه انسان را غرق می کند در آب افتادن نیست زیر آب ماندن است.