شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391

چهره خندان

چهره خندان به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست.

بلکه به معنای توانایی برخورد با آن است!