جمعه 30 تیر‌ماه سال 1391

زندگی دلپذیر

وقتی مقصد معلومی داشته باشی و بدانی که در راه رسیدن به آن هستی، 
زندگی دلپذیر می شود.