پنج‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1391

گروه زندگی به اهداف

اگر می خواهید خوشبخت باشید، 
زندگی را به یک هدف گره بزنید 
نه به آدمها یا اشیاء!