چهارشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1391

دعای مردم

امیری پیش عابدی رفت و گفت: برای من دعا کن!

گفت: یا امیر! مردم زیادی بر در هستند که ترا نفرین میکنند!