چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390

تفویض اختیار

کارهای غیر مهم تان را به دیگران واگذار کنید!

ولی آنها را فراموش نکنید.