دوشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1390

آدم های بزرگ برای کارهای بزرگ

هرگز نمی توان با آدم های کوچک، کارهای بزرگ انجام داد.