دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

کاشف آب

نمی‌دانیم روز نخست چه کسی آب را کشف کرد؛ 
اما می‌توانیم مطمئن باشیم که آن کاشف، ماهی نبود!