شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1390

هفتاد سال یا هفتاد بار

درصد کمی از انسان ها هفتاد سال زندگی می کنند، 

مابقی یک سال را هفتاد بار تکرار می کنند.