شنبه 24 دی‌ماه سال 1390

نگاهی متغیر

نگاهتان را عوض کنید! 
دنیای‌ دور و برتان خودش عوض خواهد شد!