دوشنبه 19 دی‌ماه سال 1390

بزرگی به چیست

بزرگی به جایی نیست که ایستاده‌ایم، 

بلکه به جهتی است که در آن حرکت می کنیم.


Greatness is not where we stand but in what direction we are moving.