چهارشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1390

مهم یا مفید

مشکل جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و 

هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.