دوشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1390

غول تقدیر

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و 
از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است.