دوشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1390

جای خودت

تو دنیا جا برای همه هست پس جای کسی را نگیر !

سعی کن جای خودت را پیدا کنی.