شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1390

چاپلوسی

ستودن بیش از شایستگی، چاپلوسی است.