دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390

فساد برتر

برترین درجه فساد، استفاده از قوانین برای انجام ظلم است.