شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1389

گام های جدید

هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید،

زیرا این راه تنها به همان جایی می رسد که دیگران رسیده اند.