چهارشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1389

احساس اشتباه

وقتی همه با من هم عقیده می شوند تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام.