یکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1389

تنبل

به آدم تنبل یه کار بگو هزار پند و اندرز گوش کن !