یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389

اشتباه های جدید

وقتی این همه اشتباه های جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، 
چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.