سه‌شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1389

تغییرات زندگی

When the egg breaks by an
external power, a life ends
وقتی تخم مرغ بوسیله یک نیرو از خارج می شکند، یک زندگی بپایان می رسد. 

When the egg breaks by an internal power, a life begin
وقتی تخم مرغ بوسیله نیروئی از داخل می کشند، یک زندگی آغاز می شود 

Great changes always begin with that internal power
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.