یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1389

غرق نشید!

شما با افتادن در آب غرق نمی شوید،
شما با ماندن در آنجا غرق می شوید.