دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389

عشاق کیفیت

کسانی که دلشان می خواهد کیفیت را بهبود بخشند (عاشقان کیفیت)  

بیشتر از  

کسانی که می توانند کیفیت را بهبود بخشند (متخصصان کیفیت)  

باعث بهبود کیفیت می شوند.