یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389

سایه های نورانی

از سایه‌ها نهراسید!  

آن‌ها تنها نشان ‌دهنده این هستند که جایی همین نزدیکی،  

نوری در حال درخشیدن است.