شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

عاجزان تغییر

من از بعضی آدم ها تعجب می کنم.

می خواهند دنیا را تغییر دهند ولی از تغییر خود عاجزند!