دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389

پختگی

برای پخته شدن کافیست هنگام عصبانیت از کوره در نروید!