دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389

خواهی نشوی رسوا ...

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است.