شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1389

دست های آسمانی

دستانی که کمک می کنند پاک تر از دست هایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.