دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389

تدبیر غالب

تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.