یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1389

تغییرات شیرین

تغییرات کوچک ایجاد کنیم.  

همین تغییرات کوچک زندگی را شیرین تر و رنگی تر می کند.