پنج‌شنبه 24 تیر‌ماه سال 1389

عمل جهانی

جهانی بیندیشید. منطقه ای عمل کنید. 

think big and start small