چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389

انسان و پرسش هایش

انسان ها را از طریق پرسش هایی که می پرسند بشناسید و نه از روی پاسخ هایی که می دهند.