سه‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1389

فقر

فقر، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست

فقر، روز را  "بی اندیشه" سر کردن است