دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1389

لبخند تلفنی

وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .