شنبه 12 تیر‌ماه سال 1389

بیش از انتظار مشتری

به مشتری خود بیش از آنچه انتظار دارد بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.