شنبه 21 آذر‌ماه سال 1388

تلاش و آرزو

به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید یا به اندازه تلاشتان آرزو کنید.