شنبه 30 آبان‌ماه سال 1388

داشتن و نداشتن

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.