شنبه 2 آبان‌ماه سال 1388

تغییر نگاه

وقتی نگاهم را برگردانم دیدم که کوچه بن بست نیست!