دوشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1388

صدای زندگی

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد.

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.