دوشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1388

تغییر خود

همه به تغییر دنیا می اندیشند، ولی هیچ کس به تغییر خودش فکر نمی کند.