شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1388

برنده شدن

برنده شدن همواره بدین معنی نیست که شما اول شده اید. برنده شدن یعنی اینکه شما کاری را بهتر از گذشته انجام داده اید.