شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1387

بی بهره وری

هیچ چیز بی بهره تر از آن نیست که کاری غیرضروری را بهره ورتر سازید.