پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1387

گالن انتظارات

یک گالن دو برابر خود ظرفیت ندارد اما اگر به اندازه ی ظرفیتش پر شود ٬ انتظارات ما را برآورده خواهد کرد .