دوشنبه 6 آبان‌ماه سال 1387

سکوت دنیا

اگر هر کس به اندازه دانش خود حرف می زد چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد.