شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387

چیزهای سه گانه زندگی

۱- سه چیز در زندگی تکرار پذیر نیست: 

 • زمان 
 • صحبت ها
 • فرصت ها 

۲- سه چیز در زندگی شخصیت را از بین می برد: 

 • عصبانیت 
 • غرور 
 • عدم بخشش 

۳- سه چیز را در زندگی هرگز نباید از دست داد: 

 • امید  
 • آرامش 
 • درستکاری  

 ۴- سه چیز در زندگی خیلی با ارزش هستند: 

 • عشق 
 • خانواده و دوستان 
 • مهربانی 

۵- سه چیز در زندگی حتمی نیستند: 

 • بخت و اقبال 
 • موفقیت 
 • رویا 

۶- سه چیز در زندگی شخصیت ساز هستند: 

 • تعهد 
 • صداقت 
 • کار هوشمندانه