شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1387

خدمت به کشور

چه سخت است انسان بمیرد در حالی که هیچ خدمتی به کشورش انجام نداده باشد.