دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1387

امتیاز برای رقابت

اگر برای رقابت با دیگران هیچ امتیازی ندارید؛ از رقابت صرف نظر کنید.