دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1387

نعل دشمن

میخ از نعل کنده شد؛ نعل بی میخ گم شد؛اسب بی نعل از دست برفت و سوار بی اسب از رفتن بماند؛ در این حال دشمن رسید و سوار را بکشت. این همه در اثر بی توجهی به میخ نعل اسب اتفاق افتاد.