پنج‌شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1387

قانون مشارکت

هیچ کس همه چیز را نمی داند؛

هر کسی یه چیزی می داند؛

همه چیز را همگان دانند.